واحد سخت افزار

ضیاء الدین یوسفی

سمت:کارشناس واحد سخت افزار

تحصیلات :کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم :05437630092

پست الکترونیکی:z.yosefi@saravan.ac.ir

وب سایت:


با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى کامپيوتر و اهميت فناورى اطلاعات در دانشگاه، ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا این واحد زیر نظر مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و براساس سیاستهای آتی دانشگاه تاسیس گردید.

از خدمات اين واحد به موارد زير مي توان اشاره نمود:

 1. نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف

 2. مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف

 3. تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری

 4. رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی

 5. ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای

 6. مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز

 7. توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها

 8. پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

 9. تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

 10. بررسی وضعیت موجود سخت افزار

 11. شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات