رئیس مرکز

سمت:رئیس مرکز فناوری اطلاعات


تحصیلات :

تلفن مستقیم :05437630092

پست الکترونیکی:

وب سایت:


شرح وظایف