چارت مرکز فناوری اطلاعات


عبدالرشید جام نیا
مدیر پژوهش وفناوری اطلاعات

 


امام بخش ارباب
کارشناس شبکه و برنامه نویسی سیستم

 


ضیاء الدین یوسفی
کارشناس سخت افزار