فرم درخواست اکانت اینترنت مدیران هیات علمی

نام:
نام خانوادگی:
ش ملی:
دانشکده:
مدرک:
رشته تحصیلی:
پست سازمانی:
مرتبه:
گروه آموزشی یا واحد:
Captcha
تصویر امنیتی:

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-شناسه کاربری و شناسه عبور برای استفاده از اکانت اینترنت شماره ملی خواهد بود. در صورت نیاز به تغییر شناسه عبور به بخش واحدهای مدیریت امور فناوری- آموزش مراجعه نمایید.