فرم درخواست اکانت اینترنت دانشجویان

نام:
نام خانوادگی:
ش دانشجویی:
دانشکده:
مقطع:
رشته تحصیلی:
Captcha
تصویر امنیتی:

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-شناسه کاربری و شناسه عبور برای استفاده از اکانت اینترنت شماره دانشجویی خواهد بود. در صورت نیاز به تغییر شناسه عبور به بخش واحدهای مدیریت امور فناوری- آموزش مراجعه نمایید.
  • 4-دانشجویان محترم لازم است پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست، جهت فعال نمودن اکانت اینترنت با همراه داشتن کارت دانشجویی به مدیریت فناوری اطلاعات مجتمع مراجعه نمایند.