معرفی مدیریت

نام: مریم عاشوری
سمت: مدیریت فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
مرتبه علمی: مربی
ایمیل: maryam.ashoori@gmail.com
وب سایت: 
تلفن مستقیم: 37630092-54-98
تلفن داخلی:
آدرس: سراوان- مجتمع آموزش عالی- مدیریت فناوری اطلاعات